TLH Global Citizen

Have Any Questions?

+66 95-6515159

รู้จัก Golden Visa โปรตุเกส

Knowledge
Visa online application concept. Open passport with visa stamps

รู้จัก Golden Visa โปรตุเกส

Golden Visa ของประเทศโปรตุเกส คือโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในโปรตุเกส ที่ช่วยให้นักลงทุน ชาวต่างชาติ นอกสหภาพยุโรปมีสิทธิที่จะอยู่อาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกส โดยจะต้องมีการลงทุนอย่างน้อย 500,000 ยูโรในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

โปรแกรม Golden Visa โปรตุเกสนี้อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสามารถขอมีสถานะการมีถิ่นที่อยู่อาศัยแบบถาวรหรือ สามารถเป็นเส้นทางสู่การเป็นพลเมือง หลังจากการลงทุน 5 ปีผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนมีดังต่อไปนี้

 • ผู้อยู่ในความอุปการะ ได้แก่: (1) คู่สมรสหรือคู่ชีวิตตามกฎหมาย; (2) เด็กที่อยู่ในความอุปการะ (ต้องแสดงหลักฐานการอยู่ภายใต้อุปการะหากมีอายุเกิน 18 ปีแสดงหลักฐานการอยู่ในอุปการะของผู้สมัครในการสมัครครั้งแรกและเมื่อมีการต่ออายุแต่ละครั้ง) และ (3) บิดามารดา ((ต้องแสดงหลักฐานการอยู่ภายใต้อุปการะหากมีอายุต่ำกว่า 65 ปีแสดงหลักฐานการอยู่ในอุปการะของผู้สมัครในการสมัครครั้งแรกและเมื่อมีการต่ออายุแต่ละครั้ง)
 • เป็นสมาชิกในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่มเชงเก้น
 • มีสิทธิ์ในการพำนักอาศัย ทำงาน และศึกษาในประเทศโปรตุเกสได้
 • สามารถยื่นขอสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรและยื่นขอเป็นพลเมืองของโปรตุเกสได้หลังจาก 5 ปี ภายใต้กฎหมายที่แยกออกมาต่างหาก (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข รวมถึงการทดสอบภาษา) – ไม่การันตี
 • มีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง
 • สามารถเดินทางในประเทศกลุ่มเชงเก้นโดยไม่ต้องใช้วีซ่า
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านระดับภาษา ระดับการศึกษา หรือประสบการณ์การทำงาน
 • มีข้อกำหนดที่ต้องอาศัยระยะสั้นในโปรตุเกส โดยเฉลี่ยเจ็ดวันต่อปี (หรือ 14 วันทุกๆ 2 ปี) – โดยต้องอาศัยอย่างน้อย 7 วันในปีแรก

ทางเลือกสำหรับการลงทุนในประเทศโปรตุเกส

Option 1: ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ยูโร ในกองทุนการลงทุนของประเทศโปรตุเกส

 • ต้องถือครองการลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่
 • 60% ของการลงทุน ต้องลงทุนในบริษัทการค้าที่มีสำนักงานใหญ่ในโปรตุเกส

 

Option 2: บริจาค 250,000 ยูโร ผ่านการลงทุนหรือการสนับสนุนการผลิตทางศิลปะ การฟื้นฟู หรือการบำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ผ่านทางหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือมูลนิธิเอกชนที่มีสถานะเป็นสาธารณูปโภค

ต้องรักษาสถานะการลงทุนไว้จนกว่าจะได้รับสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือเป็นพลเมือง

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU)และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 • ต้องถือครองการลงทุนนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้รับใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ถาวร
 • ไม่มีหนี้สินกับทางการโปรตุเกส
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีประกันสุขภาพเอกชน
 • มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเปิดบัญชีธนาคารของโปรตุเกส
 • ทำการลงทุนในประเทศโปรตุเกสโดยใช้เงินทุนที่มาจากประเทศอื่น
 • ต้องไม่เคยเข้าประเทศหรือพำนักอาศัยในประเทศโปรตุเกสแบบผิดกฎหมายมาก่อน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • ยื่นใบสมัครและเอกสาร
 • ได้รับเลขหมายประจำตัวผู้เสียภาษีของประเทศโปรตุเกส
 • ทำการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศโปรตุเกส
 • ทำการลงทุนตามเงื่อนไข
 • เตรียมเอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ส่งเอกสารการสมัครไปที่ Agency for Integration, Migration, and Asylum (AIMA)
 • เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้สมัครและผู้ติดตาม (ผู้ที่อยู่ในอุปการะ) จะต้องเดินทางไปโปรตุเกสเพื่อยื่นข้อมูลไบโอเมตริกซ์ก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตการมีถิ่นที่อยู่ถาวร
 • ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะมีอายุ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้ทุก 2 ปีภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: (1) การรักษาการลงทุน (2) การปฏิบัติตามข้อกำหนดการอยู่อาศัยในประเทศโปรตุเกส (3) การรักษาข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมด
Tags :
Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *