TLH Global Citizen

Have Any Questions?

+66 95-6515159

รู้จัก Golden Visa กรีซ

Knowledge
Oia town , Santorini island, Greece

รู้จัก Golden Visa กรีซ

Golden Visa กรีซ นี้เป็นโปรแกรมการลงทุนเพื่อการมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศกรีซ โดยผู้สมัครจะต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ยูโร ในอสังหาริมทรัพย์. เพิ่มคู่สมรสและครอบครัว, สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ, ไม่ต้องมีความสามารถด้านการใช้ภาษา, สามารถยื่นขอสัญชาติกรีกได้หลังจาก 7 ปีไม่มีภาษีความมั่งคั่งและมีภาษีทรัพย์สินต่ำ

โปรแกรมนี้ยังสามารถเดินทางในพื้นที่เชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าและมีสิทธิในการพำนักในประเทศกรีซได้อย่างไม่มีกำหนด โดยปกติจะมีระยะเวลาในการดำเนินการน้อยกว่า 6 เดือน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้อยู่ภายใต้การดูแล
  • คู่สมรส
  • บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี
  • พ่อแม่ของนักลงทุนหรือคู่สมรส
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศกลุ่มเชงเก้น
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัยในประเทศกรีซอย่างไม่มีกำหนด
 • ประเทศกรีซมีระบบการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานสูง และบุตรของผู้สมัครสามารถเข้ารับสิทธิ์การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีการดำเนินการที่รวดเร็ว โดยปกติมีการดำเนินการภายใน 6 เดือน
 • สามารถเดินทางได้อย่างอิสระในประเทศกลุ่มเชงเก้นเป็นระยะเวลาถึง 90 วันจากระยะเวลาทุกๆ 180 วัน
 • ไม่มีข้อกำหนดในการพำนักอาศัย
 • สิทธิ์ในการก่อตั้งธุรกิจ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านภาษา
 • สามารถยื่นขอสิทธิ์พลเมืองประเทศ กรีซหลังจากพำนักอาศัยในกรีซเป็นระยะเวลา 7 ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและระดับภาษาที่กำหนด
 • ได้รับการละเว้นภาษีความมั่งคั่ง
 • มีภาษีสินทรัพย์ในอัตราที่ต่ำ
 • ไม่มีเงื่อนไขด้านระดับการศึกษาหรือการบริหารจัดการ หรือประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
 • สิทธิ์ในการพำนักอาศัย (GIRP) มีอายุ 5 ปี และสามารถต่ออายุได้
 •  

การลงทุนในประเทศกรีซ

 • ลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ยูโร ในสินทรัพย์ในประเทศ กรีซ
 • การลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์หนึ่งแห่งหรือมากกว่า โดยต้องมีมูลค่ารวมของสินทรัพย์แล้วขั้นต่ำ 250,000 ยูโร
 • การเช่าต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปี และมีมูลค่าการชำระเงินล่วงหน้าขั้นต่ำ 250,000 ยูโร
 • สินทรัพย์นั้นสามารถถือครองแบบซื้อขายหรือเช่าซื้อก็ได้
 • สินทรัพย์สามารถเป็นในเชิงพานิชย์หรือเพื่อการอยู่อาศัยก็ได้
 • การลงทุนสามารถมีผู้ถือครองคนเดียวหรือถือครองร่วมก็ได้ ถ้าถือครองร่วมผู้สมัครแต่ละท่านจะต้องลงทุนอย่างน้อย 250,000 ยูโร
 • การลงทุนสามารถทำได้แบบส่วนบุคคลหรือแบบบริษัทโดยที่ผู้ลงทุนต้องเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์แบบ

เงื่อนไขการขอวีซ่าประเทศกรีซ

 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นพลเมืองในประเทศกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป
 • ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และ ต้องมีสุขภาพที่ดี
 • ต้องมีประกันสุขภาพ
 • ต้องทำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมรายการ และต้องถือครองสิทธิ์ตามระยะเวลาของสิทธิ์ในการพำนักอาศัย

ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่ากรีซ

 • ยื่นสมัครวีซ่ากรีซสำหรับประเทศกลุ่มเชงเก้น (Schengen visa) ของกรีซ (Type C หรือ Type D)
 • เดินทางไปยังประเทศ กรีซ และทำการเลือกสินทรัพย์และทำการลงนามในหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะ
 • ทำการซื้อสินทรัพย์ให้แล้วเสร็จ
 • ทำการนัดหมายวันสำหรับการส่งเอกสารให้ประเทศกรีซ
 • ทนายทำการส่งเอกสารการสมัคร และรับวีซ่าสำหรับการพำนักอาศัยชั่วคราวโดยมีอายุ 1 ปี ให้แก่ผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องเดินทางไปยังกรีซเพื่อส่ง biometric ก่อนการออกใบอนุญาต (โดยขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ส่งเอกสาร)
 • โดยปกติแล้วการอนุมัติสามารถเสร็จภายใน 2 เดือน
 • สมาชิกในครอบครัวมีตัวเลือกในการเดินทางมายังประเทศกรีซคือหลังการส่ง biometric และ วันที่มารับสิทธิ์
 • สามารถต่ออายุได้ทุกๆ 5 ปี หากยังคงถือสิทธิ์การลงทุนไว้
 •  
Tags :
Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *